Informacje o projekcie

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości staży celem połączenia wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z doświadczeniem uzyskanym w przedsiębiorstwie oraz umożliwienie absolwentom płynne przejście z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.

Projekt jest realizowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w okresie od 2018-02-01 do 2020-01-31.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt jest skierowany do studentów studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego I i II stopnia na ostatnich semestrach kierunków:

  • Automatyka i Robotyka,
  • Mechatronika,
  • Zarządzanie i Inżynieria produkcji.

Projektem zostanie objętych 330 studentów, stanowiących około 40% osób studiujących na danym kierunku studiów. Czas trwania stażu wynosi 160 godzin stażowych, trwa minimum jeden miesiąc i obejmuje co najmniej 20h zadań stażowych wykonywanych w tygodniu, w terminie wspólnie  uzgodnionym pomiędzy pracodawcą a stażystą.

Wynagrodzenie stażysty finansowane jest ze środków unijnych.

Script logo